Informacija

Atgal

Dailės skyriaus rinkiniai

Dailės kūriniai muziejuje kaupiami nuo muziejaus įkūrimo.

1933 m. įrengtoje muziejaus ekspozicijoje buvo pristatomas liaudies menas: tapyba, medžio skulptūra ir raižiniai, ksilografija, molio ir metalo dirbiniai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių portretai, XX a. 3–4 dešimtmečių profesionalių dailininkų kūriniai. 1936 m. muziejus jau turėjo 82 paveikslus, 10 skulptūrų.

Daug dailės kūrinių į muziejų pateko 1940m., kai pagal Kultūros paminklų apsaugos įstatymą muziejininkai Šiaurės Lietuvoje registravo ir paėmė saugoti nacionalizuojamas Šiaurės Lietuvos meno vertybes.

1969–1979 metais muziejaus Dailės skyriaus vedėjas Vincentas Vaitekūnas (1908–1987) užmezgė ryšius su daugeliu profesionalių dailininkų ir tautodailininkų. Tai padėjo sparčiai gausinti skyriaus rinkinius.

1986 m. Venclauskių namuose įrengta pirmoji muziejaus istorijoje dailės ekspozicija, kurioje buvo pristatoma senoji ir šiuolaikinė dailė ir tautodailė.

2003 m. Ch.Frenkelio viloje atidaryta nauja dailės ekspozicija „Provincijos dvaras XIX–XX a. pr.“
Šiuo metu Dailės skyriaus fonduose saugoma apie 20 000 profesionaliosios dailės ir tautodailės eksponatų, kurie suskirstyti į rinkinius.Liaudies taikomosios dekoratyvinės dailės rinkinys
Rinkinyje yra saugomi 1 133 eksponatai. Rinkinys pasižymi kūrinių medžiagų ir atlikimo technikos įvairove. Darbai – paveikslai, dekoratyvinės lėkštės, šaukštai, pintos rankinės ir krepšeliai, gintariniai ir sidabriniai papuošalai, skulptūrėlės, suvenyrai – sukurti iš šiaudelių, medžio, metalo, gintaro, molio, popieriaus, odos.

Rinkinyje dominuoja Šiaulių zonos tautodailininkų kūriniai. Ryškiausios – autorinės Felikso Vargono (dekoratyviniai šaukštai), Julijos Daniliauskienės (karpiniai) (žr. 1 pav.), Alfonso Girdžiūno (skulptūrėlės), S. Kinčio (skulptūrėlės), Juozo Rušino (skulptūrėlės), Danutės Šidlauskienės (papuošalai), Vytauto Valiuko (prieverpstės) kūrinių kolekcijos.

Profesionaliosios ir liaudies keramikos rinkinys
Rinkinyje yra 1 873 eksponatai. XVII–XIX a. profesionaliosios keramikos rinkinį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės amatininkų cechuose ir manufaktūrose pagaminti kokliai.

XX a. profesionalų keramikų kolekcijoje – Liudviko Strolio, Jono Mikėno, Vaclovo Miknevičiaus, Mykolo Vrubliausko, Birutės Zygmantaitės, Julijos Vyšniauskienės, Algirdo Lauciaus, Vilniaus bei Kauno „Dailės" kombinatų, „Jiesios" gamyklos dailininkų darbai (žr. 2 pav.).

XIX–XX a. liaudies keramikos rinkinį sudaro senoji keramika ir tautodailininkų darbai. XIX a. senosios keramikos rinkinio eksponatai daugiausia surinkti Žemaitijos apylinkėse. Tai juodpuodžiai, čerpės, lekai, įvairios puodynės, dubenėliai. Unikali šio laikotarpio ąsočių kolekcija (žr. 3 pav.).

XX a. tautodailininkų rinkinys gausiausias. Jame žymiausių Šiaulių apskrities keramikų kūriniai: „puodžių karalių" – Jono Paulausko, Vlado Damkaus, Broniaus Radecko, Jono Vertelio – sukurti dirbiniai. Rinkinyje taip pat yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus meistrų darbų.

rofesionaliosios taikomosios dekoratyvinės dailės rinkinys
Rinkinį sudaro 1 949 eksponatai. Jį galima suskirstyti į grupes: XVIII–XX a. pr. Europos ir Tolimųjų Rytų keramika ir stiklas. Tai XVIII–XIX a. Meiseno (žr. 4 pav.), Sevro, Berlyno manufaktūrų porcelianiniai pietų servizai, Sankt Peterburgo imperatoriškojo porceliano fabriko kavos servizas bei pavieniai porcelianiniai, fajansiniai dirbiniai.

Atskirą pogrupį sudaro vazos. Dauguma jų yra XIX a. vid. ir II p. masinės produkcijos pavyzdžiai. Didelę taikomosios dailės rinkinio dalį sudaro fajansas ir porcelianas iš Tolimųjų Rytų, daugiausia iš Kinijos (žr. 5 pav.). Tai vieną visumą sudariusios, greičiausiai toje pačioje Chingų epochos menininko dirbtuvėje pagamintos, vazos, vazonai, lėkštės, dubenys iš grafienei Jadvygai Potulickaitei-Hutten-Čapskienei priklausiusio Beržėnų dvaro (Šiaulių apskr., Šaukėnų vlsč.).

XVIII–XIX a. stiklo rinkinį sudaro Bohemijos krištolo ar jam artimos produkcijos dirbiniai. Tai bespalvio ir žalio stiklo taurės su išgraviruotomis monogramomis JJB, taurių komplektas su išgraviruotu Renavo dvaro savininkų Melžinskių giminės herbu. Rinkinį papildo lėkštės, taurės, grafinai, kvepalų buteliukai iš įvairiaspalvio daugiasluoksnio stiklo, dekoruoto auksu.

Vietinės stiklo pramonės gaminių rinkinyje yra nedaug. Prie tokių priskirtina apeiginė taurė su išgraviruota masonų simbolika bei keletas žvakidžių.

XIX a. pab.–XX a. pr. Europos metalo plastika: XIX–XX a. pr. masinės gamybos dirbiniai – bronzinės, geležinės žvakidės bei stalo serviravimo indai.

Profesionaliosios skulptūros rinkinys
Rinkinyje yra 321 eksponatas: XVII–XX a. apvalioji skulptūra, portretiniai biustai, bareljefai, plaketės, medaliai, paminklų maketai.

Vertingiausioji dalis – Giovanni Bologna (1524–1608) skulptūra „Sabinės pagrobimas" (žr. 6 pav.), Giovanni Volpato (1732–1808) skulptūros „Komedijos mūza Talėja" ir „Epinės poezijos mūza Kaliopė", nežinomų XVIII–XIX a. autorių skulptūros „Berniukas ant ožio", „Moteris".

XX a. lietuvių skulptūrai atstovauja Antano Aleksandravičiaus, Petro Aleksandravičiaus, Roberto Antinio, Bernardo Bučo, Jokūbo Dagio, Juozo Mikėno, Petro Rimšos, Henriko Rudzinsko, Juozo Zikaro, Alfonso Ambraziūno, Leono Striogos, Petro Vaivados, Broniaus Vyšniausko kūriniai.

Atskirą kolekciją sudaro Šiaulių menininkų: Petro Rakštiko, Alvydo Kurtinaičio, Viktoro Kunicko, Donato Lukoševičiaus, Birutės ir Kazio Kasperavičių, Aloyzo Toleikio, Aldonos Visockienės darbai.

Senosios liaudies skulptūros rinkinys
Rinkinį sudaro 1 065 eksponatai. Tai vertingas ir gausus XVIII–XX a. pr. senosios liaudies skulptūros rinkinys. Eksponatai surinkti iš Šiaulių apskrities ir Žemaitijos apylinkių.

Gausi ir įspūdinga savamokslio skulptoriaus kunigo Antano Rimavičiaus (1865–1933) medžio skulptūrų kolekcija. Ją sudaro 132 skulptūros, datuojamos 1927–1929 m (žr. 7 pav.). Didelis dievdirbio Gaudento Rimdeikio (1871–1975) iš Gruzdžių „Pietų" rinkinys, Šv. Jono Nepomuko skulptūrų rinkinyje yra 54 (žr. 8 pav.).

Rinkinį papildo kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai, į muziejų patekę pokario metais.

Tapybos ir grafikos rinkinys
Rinkinį sudaro 11 288 eksponatai. Jį galima suskirstyti į kelias grupes: 1) XVII–XIX a. tapyba ir grafika; 2) XX a. I p. tapyba ir grafika; 3) XX a. II p. tapyba ir grafika; 4) XVIII–XX a. liaudies tapyba ir grafika.

Seniausi XVII a. tapyti portretai – L. M. Odlianickio-Počobuto (žr. 9 pav.) ir jo žmonos Marijonos Daumantaitės-Siesickytės-Počobutienės. XVIII–XIX a. tapybos rinkiniui priklauso Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiųjų kunigaikščių ir Lenkijos karalių portretų kolekcija (16 vnt.). Rinkinį papildo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės veikėjų, dvasininkų portretai, religinės kompozicijos.

Sukaupta vertinga Vilniaus mokyklos atstovų Pranciškaus Smuglevičiaus, Vincento Smakausko, Vincento Slendzinskio kūrinių kolekcija.

Rinkinyje yra užsienio šalių dailininkų paveikslų kolekcija: Francesco Albani (1578–1660) „Europos pagrobimas", Francois Girardo (1789–1870) „Moters portretas", Francesco Trevisani (1656–1746) „Šventoji šeima" (žr. 10 pav.), Balthasar Paul Ommegancko (1755–1826) „Peizažas su avimis", Jules Victor Gebissono (1805–1860) „Barokinės bažnyčios vidurinioji nava" ir kitų autorių kūriniai.

Atskirą rinkinio dalį sudaro didžiausia Lietuvoje klasikinių japonų Edo laikotarpio graviūrų kolekcija (21 vnt.): Ando Hiroshige, Kikugawa Eizan, Utagawa Kunisada, Katasushika Hokusai ir kitų autorių kūriniai.

XVII–XIX a. grafikos rinkiniui priklauso 4 prancūzų dailininko Bernar'o Picart'o (1673–1733) graviūros, italų dailininko Giovanni Battista Piranesi grafikos kūriniai, 105 Jono Kazimiero Vilčinsko „Vilniaus albumo" lakštai, 300 eksponatų iš dvarų kolekcijos, kurią sudaro XVII–XVIII a. vario raižiniai, spalvinti raižiniai ir litografijos, reprodukcijos bei akvatintos, piešiniai.

XX a. I p. tapybos rinkinyje – Lietuvoje bei išeivijoje kūrusių lietuvių tapytojų darbai. Jų pagrindą sudaro lietuvių dailės klasikų Antano Žmuidzinavičiaus, Petro Kalpoko, Adomo Varno, Justino Vienožinskio, Jono Mackevičiaus, Marcės Katiliūtės, Stasio Ušinsko kūriniai.
Tapybos rinkinyje saugomas dailininkės Sofijos Riomerienės (1885–1972) paveikslų rinkinys (84 vnt.) (žr. 11 pav.). 1986 m. į rinkinį pateko didelis šiauliečio dailininko Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) kūrinių palikimas (daugiau kaip 3 000).

XX a. I p. grafikos rinkinyje yra Marcės Katiliūtės, Kazio Šimonio, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Mečislovo Bulakos, Mstislavo Dobužinskio, Gerardo Bagdonavičiaus ir kitų autorių kūrinių.

XX a. II p. tapybos rinkinyje – Antano Gudaičio, Jono Švažo, Aloyzo Stasiulevičiaus, Sofijos Veiverytės, Prano Poručio, Silvestro Džiaukšto kūriniai.

Atskirą rinkinio grupę sudaro šiauliečių menininkų Vitolio Trušio, Arūno Vasiliausko, Eduardo Juchnevičiaus, Povilo Dobkevičiaus, Vidmanto Zarėkos, Bonaventūro Šalčio, Antano Visockio, Vytauto Tribandžio sukurti darbai.

Didelę kolekciją sudaro šiauliečio dailininko Antano Krištopaičio akvarelių ciklas „Lietuvos bažnyčios" (500 vnt.) ir „Malūnai" (100 vnt.).

XX a. II p. grafikos rinkiniui priklauso Albinos Makūnaitės, Birutės Žilytės, Domicelės Tarabildienės, Sigutės Valiuvienės, Samuelio Rozino, Petro Repšio, Vlado Žiliaus, Gražinos Didelytės, šiauliečių Eduardo Juchnevičius, Bronislovo Rudžio, Rimanto Buivydo kūriniai.

XVII–XX a. liaudies tapybos ir grafikos kolekcijoje – 233 kūriniai. Rinkinyje saugomas didžiausias Lietuvoje (70 vnt.) liaudies medžio raižinių rinkinys. Tai K. Grigalausko, A. Vinkaus (žr. 12 pav.), S. Kuneikos ir kitų autorių darbai. Vertinga senosios sakralinės liaudies tapybos kolekcija.

Tautodailininkų rinkinys
Rinkinys pradėtas formuoti 1995 m. Jame saugomio memorialiniai F. Vargono daiktai. Rinkinyje yra 577 eksponatai. Rinkinys baigtas formuoti 2001 m.
Pagalbiniame rinkinys
Rinkinyje yra 2 071 eksponatas. Tai plakatai, kvietimai, lankstukai, albumai, skulptūrėlės, keramika ir kt.
Kontaktai
Vilniaus g. 74, LT-76283 Šiauliai
Tel. (8 41) 43 96 75
El. paštas: daile@ausrosmuziejus.lt