Informacija

Atgal

Archeologijos skyriaus rinkiniai

2010 m. sausio 1 d. Archeologijos skyriuje buvo saugoma 8 629 pagrindinio fondo eksponatai ir 1 682 pagalbinio fondo eksponatai. Archeologijos skyrius įkurtas 1989 m., tačiau jo pagrindai sukurti dar prieškaryje. Nuo pat muziejaus įsteigimo buvo kaupiami atsitiktiniai archeologiniai radiniai, dažniausiai – dovanoti. Pirmu numeriu „Aušros muziejaus archeologiniams daiktams registruoti knygoje" įrašyta žalvarinė antkaklė, rasta Jauneikių kapinyne (Joniškio r.), kurią perdavė p. Urmonas iš gretimo Linkaičių kaimo.

Mokslinių archeologinių tyrinėjimų pradininkas muziejuje buvo Balys Tarvydas (1897–1980). 1932–1937 m. jis kasinėjo 10 Šiaulių apskrities kapinynų ir pilkapynų (žr. 1 pav.), tyrimų medžiagą skelbė leidiniuose „Gimtasai kraštas" ir „Šiaulių metraštis". Šiuo metu Archeologijos skyrius kaupia Šiaurės Lietuvos archeologinę medžiagą nuo akmens amžiaus iki XVIII a. Į skyriaus rinkinius patenka „Aušros" muziejuje ir kitur dirbančių archeologų kasinėjimų metu surinkti radiniai, atsitiktinai rasti archeologiniai eksponatai.

Pagrindinio fondo eksponatai (žr. 2, 3 pav.) suskirstyti į du rinkinius. Vieną sudaro laidojimo paminklų radiniai (4 053 eksponatai), kitą – gyvenviečių ir atsitiktiniai radiniai (3 244 eksponatai). Į pastarąjį rinkinį įeina akmens ir žalvario amžiaus radiniai, kunigo Juozapo Žiogo kolekcija.


Akmens ir žalvario amžių radiniai
Dažniausiai jie randami atsitiktinai, tyrinėtų tų laikotarpių paminklų Šiaurės Lietuvoje beveik nėra. Daugiausiai tai akmeniniai kirveliai – įtveriamieji ir su skyle kotui (žr. 4 pav.). Be jų, yra ir titnaginių dirbinių, akmeninių kaplių ir buožių, kaulinių adiklių. Reti archeologiniai radiniai – mamuto ilties dalis iš Lembertiškių kaimo (Kelmės r.), įvežtinė lazdelių formos žalvario žaliava, rasta Mažaičiuose (Kelmės r.).

Gyvenviečių radiniai. Tai eksponatai iš piliakalnių, neįtvirtintų gyvenviečių, dvarų ir senamiesčių. Gausu archeologinių dirbinių iš Žvelgaičio (Joniškio r.) piliakalnio, Lieporių (Šiauliai) gyvenvietės, Kurtuvėnų (Šiaulių r.) dvarvietės, Šiaulių senamiesčio ir kitų Šiaulių apskrities vietų. Neeiliniai radiniai yra apeiginė raginė buožė (žr. 5 pav.), atsitiktinai rasta Rupeikiuose (Šiaulių r.), VIII a. datuojamas medinis luotas iš Degimų durpyno (Bačiūnai, Šiaulių r.) (žr. 6 pav.).
Kunigo Juozapo Žiogo kolekcija
Kunigas J. Žiogas (1868–1935), gimė ir mirė Joniškio r., buvo kraštotyrininkas, archeologas mėgėjas, surinko gausią archeologinių radinių kolekciją. Po jo mirties beveik visa kolekcija pateko į Šiaulių „Aušros" muziejų – dalis buvo padovanota, dalis nupirkta iš paveldėtojų. Ją sudaro per tūkstantį archeologinių eksponatų. Daugiausiai tai akmeniniai dirbiniai – kirveliai, verpstukai, galąstuvai. Kolekcijoje yra 91 akmeninio kirvelio išgrąža (žr. 7 pav.), Lietuvoje gana retai aptinkamas radinys. Keletas titnaginių kirvelių, titnaginių ir raginių strėlių antgalių papildo akmens amžiaus radinius. Mažesnę kolekcijos dalį sudaro žalvariniai ir geležiniai archeologiniai dirbiniai. Greta Lietuvai ir aplinkiniams kraštams būdingų eksponatų yra ir gana egzotiškų, pavyzdžiui, trys molinės lentelės su dantiraščiu (žr. 8 pav.).
Laidojimo paminklų radiniai
Tai geležies amžiaus pilkapynuose ir kapinynuose bei viduramžių senkapiuose iškastos įkapės. Rinkinyje yra gausybė žiemgaliams ir žemaičiams būdingų papuošalų, darbo įrankių, ginklų. Dauguma radinių yra iš dabartinės Šiaulių apskrities, tik nežymi dalis – iš tolimesnių Lietuvos vietovių. Išskirtinę vietą užima vienintelė tokia Lietuvoje žalvarinė geriamojo rago rankena, puošta raudonu emaliu (žr. 9 pav.). Ji buvo rasta 1932 m. Linkaičių (Joniškio r.) kapinyno kasinėjimų metu, tyrimams vadovavo muziejininkas B. Tarvydas. Retas radinys yra ir masyvi žalvarinė atsegama apyrankė iš archeologės Birutės Salatkienės tyrinėto Lieporių kapinyno (Šiauliai) – tokių Lietuvoje žinomos dar dvi.

Pagalbiniame fonde ir archyve saugomi negatyvai (archeologijos tyrinėjimų fotofiksacija ir archeologijos eksponatų fotografijos), archeologinių radinių kopijos ir piešiniai, tyrinėjimų ataskaitos.