Informacija

Atgal

Muziejaus veiklos sritys

MISIJA
Gyvoji istorija dabarčiai ir ateičiai
Mes kaupiame, saugome, populiariname istorijos, meno, technikos paveldą, padedame Jums pažinti praeitį, susivokti dabartyje ir kurti ateitį.

VIZIJA
Žinomiausias, lankomiausias regioninis muziejus Baltijos valstybėse
 • ŠAM yra lankomiausių Baltijos šalių kultūros objektų dešimtuke.
 • Turistai aplanko Šiaulius, nes atvyksta į ŠAM.
 • Lankytojų skaičius – 200 000 per metus.
 • Intensyvi tarptautinių kultūrinių mainų programa.
VERTYBĖS
1. Muziejinė etika
 • ŠAM tradicijų laikymasis ir puoselėjimas.
 • Pagarbus ir atsakingas elgesys su muziejaus rinkiniais.
 • Pagarba lankytojams ir kolegoms.
2. Profesionalumas ir kompetencija
 • Visapusiškas muziejinio rinkinio pažinimas.
 • Darbo išmanymas, kokybiškas ir operatyvus jo atlikimas.
 • Nuolatinis mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, naujų žinių, įgūdžių, gebėjimų siekimas.
 • Nuolatinė muziejaus veiklos ir savo darbo analizė.
3. Bendradarbiavimas, bendro tikslo siekimas
 • Atsakomybė už atliekamą darbą („Nesitikėk, kad tavo darbą padarys kitas")
 • Gerosios praktikos kaupimas ir perteikimas geranoriškai, neraginant
 • Kolegiška pagalba.
 • Komandinis darbas.
 • Atskirties tarp padalinių mažinimas, pasitikėjimo vienas kitu skatinimas.
4. Kūrybingumas, iniciatyvumas, ambicingumas
 • Pasiūlymų, idėjų teikimas.
 • Pagarba kolegų idėjoms ir sumanymams.
 • Nebijojimas iššūkių. Domėjimasis naujovėmis, jų įgyvendinimas.
 • Užsibrėžto tikslo siekimas.
5. Lojalumas
 • Muziejaus interesų vertinimas aukščiau už padalinio interesus.
 • Muziejaus reprezentavimas už jo ribų – muziejaus įvaizdžio stiprinimas.
6. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:
 •  kaupti, saugoti, tyrinėti bei populiarinti Šiaurės ir Vidurio Lietuvos regiono (Šiaulių miesto ir rajono, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Mažeikių, Telšių, Plungės, Kretingos, Skuodo, Šilalės, Tauragės, Raseinių, Kėdainių, Jurbarko, Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų rajonų) istorijos, archeologijos, etnografijos, meno bei Lietuvos fotografijos ir technikos paveldo muziejines vertybes;
 • susieti istorijos, technikos ir kultūros paveldo kaupimą ir saugojimą su visuomenės kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu;
 • saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualinti, ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę viešinant ir gyvai perteikiant tautos materialinį bei dvasinį kultūros paveldą, jo produktus;
7. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:
 • įsigyja ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčias Šiaurės ir Vidurio Lietuvos regiono (Šiaulių miesto ir rajono, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Mažeikių, Telšių, Plungės, Kretingos, Skuodo, Šilalės, Tauragės, Raseinių, Kėdainių, Jurbarko, Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Biržų rajonų) bei Lietuvos fotografijos ir technikos paveldo istoriją ir kultūrą parodančias vertybes, formuoja jų rinkinius;
 • kaupia informaciją apie Muziejaus rinkinių profilį atitinkančias muziejines vertybes, esančias kitose Lietuvos atminties institucijose, viešųjų ir privačių juridinių asmenų, fizinių asmenų privačiuose rinkiniuose;
 • vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą ir vertinimą tikrąja verte;
 • organizuoja sukauptų muziejinių vertybių ir paminklinių statinių apsaugą;
 • organizuoja ir vykdo sukauptų muziejinių vertybių prevencinį konservavimą ir restauravimą;
 • savarankiškai ir/arba kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir/arba nepriklausomais mokslininkais vykdo Muziejaus rinkinių tyrimus;
 • 10.7. vykdo Muziejaus rinkinių viešinimo veiklas: rengia nuolatines ekspozicijas, laikinas ir virtualias parodas, kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, publikuoja Muziejaus rinkinius ir jų tyrimus populiarinančius leidinius tradiciniu ir elektroniniu formatu;
 • organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;
 • vykdo kultūrinio turizmo veiklas;
 • vykdo Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;
 • vykdo Muziejaus rinkiniuose esančių muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (toliau – LIMIS);
 • pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis teikia muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus;
 • atlieka kultūros ir technikos istorijos rūšies muziejų ir juose esančių rinkinių apskaitos, apsaugos, eksponavimo ir tyrimo metodinio centro funkcijas: teikia konsultacijas kitų kultūros ir technikos istorijos rūšies muziejų specialistams, organizuoja dalijimosi gerąja praktika veiklas, teikia pasiūlymus Ministerijai dėl susijusio teisinio reglamentavimo ir muziejų darbuotojų gebėjimų ugdymo;
 • deleguoja Muziejaus specialistus Ministerijos atstovams kontroliuojant kultūros ir technikos istorijos rūšies muziejų veiklą, jų rinkinių apskaitą ir apsaugą;
 • rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla susijusius leidinius;
 • organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius, susijusius su Muziejaus veiklos tikslais;
 • teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas Muziejuje;
 • rengia ir vykdo regioninius, nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos fondų ir iš kitų programų finansuojamus projektus Muziejaus plėtros, kultūros, turizmo, visuomenės dvasinės ir socialinės gerovės srityse;
 • organizuoja Muziejaus veiklų pristatymą viešojoje ir virtualioje erdvėje;
 • dalyvauja Europos ir pasaulio muziejų tarptautinių tinklų veikloje, vykdo bendras veiklas su kitomis valstybinėmis, tarptautinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje;
 • formuoja Muziejaus bibliotekos fondus;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.