Informacija

Prisikėlimo aikštė

2023-03-11–06-19

Prisikėlimo aikštė vi­sais lai­kais bu­vo šiau­lie­čių vie­šo­jo gy­ve­ni­mo vie­ta. Eksponuojamose fotografijose perteikta to laik­me­čio de­mog­ra­fi­ja ir po­li­ti­ka, žmo­nių li­ki­mai, jų kas­die­ny­bė ir sva­jo­nės. Per šiuos vaizdus ir pasireiškia vie­tos dva­sia. Pa­ro­do­je mies­tas ma­tomas nuo pla­čių pa­no­ra­mų iki ma­žiau­sių frag­men­tų, de­ta­lių, pa­sta­tų mo­ty­vų, fotografijų autoriai realistiškai perteikia kasdienį aikštės gyvenimą, be fasadinio spindesio, tačiau jų meistrystės dėka kasdienybės paveiksle neįžvelgsime rutinos ar buitiškumo. Čia juntama pulsuojanti miesto energija, tarsi girdėti būdingas miesto fonas – žmonių šurmulys, susiliejantis su gatvės gaudesiu, matoma situacijų įvairovė, būdinga miestui ir miestietiškam gyvenimo būdui.