Naujienos

Atgal

Ieškome naujo komandos nario – Etnografijos skyriaus ekspozicijų prižiūrėtojo (-s)!

2022-01-24

Ieškome naujo komandos nario – Etnografijos skyriaus ekspozicijų prižiūrėtojo (-s)!

I. PAREIGYBĖ
1. Ekspozicijų prižiūrėtojo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės pavaldumas: tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

II.     SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus.
4.1.  Žinoti darbo saugos instrukcijas.
4.2.  Mokėti naudotis dezinfekuojančiomis medžiagomis, žinoti jų chemines savybes.
4.3.  Sugebėti naudotis elektriniais ir kitais darbo įrankiais.
4.4.  Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius.
4.5.  Turėti žinių ir gebėti naudotis kasos aparatu.
4.6.  Gebėti dirbti komandoje, būti nešališkas, žinoti tarnybinės etikos normas.
4.7. Mokėti rusų kalbą.

III.     ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas.
5.1.  Priima muziejaus lankytojus, renginių dalyvius, svečius, klientus, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo.
5.2.  Suteikia informaciją apie muziejų, ekspozicijas, parodas, renginius ir teikiamas paslaugas.
5.3.  Užtikrina eksponatų, esančių paskirtose saugoti ekspozicinėse patalpose, apsaugą.
5.3.1. Įsitikina, pradėdamas darbo dieną, pagal topografinius ekspozicijų ir parodų sąrašus, ar visi eksponatai savo vietose, ar nepažeistos saugomų patalpų ir vitrinų plombos (jeigu jos plombuojamos).
5.3.2. Nedelsiant informuoja atsakingą muziejaus darbuotoją ir administraciją apie pažeistas patalpų, vitrinų plombas ir dingusius eksponatus.
5.3.3. Nedelsiant informuoja atsakingą muziejaus darbuotoją ir administraciją apie signalizacijos gedimus, išdaužtus vitrinų stiklus, nesandarius langus ar duris.
5.3.4. Perduoda pagal sąrašą saugomus eksponatus ir inventorių išeinant atostogų / atleidžiant iš darbo.
5.4.  Praneša atsakingam muziejaus darbuotojui apie naujų darbo įrankių poreikį.
5.5.  Esant poreikiui, atlieka kasininko darbą: parduoda muziejaus lankymo bilietus, prekiauja leidiniais ir suvenyrais, atsiskaito už parduotus bilietus, leidinius muziejaus buhalterijai, veda lankytojų apskaitą.
5.6.  Užtikrina tvarką vidaus ekspozicijų salėse ir lauko ekspozicijose, atlieka valymo darbus.
5.7.  Vykdo vienkartines direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyriaus vedėjo užduotis ir įpareigojimus, atitinkančius jo veiklos profilį.
5.8.  Savo darbe vadovaujasi LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5.9.  Funkcijas atlieka savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikydamasis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, taisyklingai naudodamas priskirtas darbo priemones.
5.10.   Atsako už žalą padarytą muziejui dėl savo kaltės ar neatsargumo LR įstatymu nustatyta tvarka.

Muziejus siūlo visas socialines garantijas ir draugišką kolektyvą. Pareigybės koeficientas – 4,7.

Darbo vieta – Žaliūkių malūnininko sodyba (Architektų g. 73, Šiauliai).

Norinčius prisijungti prie muziejaus kolektyvo kviečiame CV siųsti el. paštu rastine@ausrosmuziejus.lt arba paduoti tiesiai atvykus į muziejaus būstinę (Vilniaus g. 74, Šiauliai). Daugiau informacijos tel. (8 41) 52 69 33