Naujienos

Atgal

Venclauskių namuose-muziejuje vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas

2023-06-07

2023 m. birželio 9 d., penktadienį, 14 val. Venclauskių namuose-muziejuje (Vytauto g. 89, Šiauliai) vyko Gedulo ir vilties dienos minėjimas, kuriame buvo pristatyta 2023 m. išleista knyga apie mokytoją, ateitininkę, vaikų draugę, politinę kalinę Adelę Dirsytę – „Adelė. Slapta vaikų draugė“. Renginyje dalyvavo knygos autorės: sesuo Danguolė Gervytė ir dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė.

Birželio 14 d. Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Tądien 1941 m. buvo pradėta masinė Lietuvos gyventojų trėmimo akcija, tapusi lietuvių tautos skausmo simboliu. 1940–1953 m. iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 jos gyventojų. Sovietiniuose lageriuose buvo sušaudyta ir mirė apie 23 tūkst. kalinių. Tremtyje žuvo apie 28 tūkst. ištremtųjų.


Pristatomoje knygoje „Adelė. Slapta vaikų draugė“ pasakojama sovietines represijas patyrusios ir lageryje mirusios mokytojos gyvenimo istorija. Ši mokytoja – Adelė Dirsytė (1909–1955), vaikystėje svajojusi nukeliauti į tolimas šalis, tapti puikia mokytoja, daryti prasmingus darbus. Tačiau gyvenimas Adelę nubloškė į tremtį Sibire. Ir ten ji liko mokytoja, vaikų drauge ir kartu kalėjusių merginų ramsčiu. Pasislėpusios po narais (gultais) Magadano kalėjime jos rašė maldaknygę „Marija, gelbėk mus!“. Kuriamas maldas rašė ant tošies gabalėlių, laikraščio skiaučių, cemento maišų. 1953 m. buvo parengtas maldynėlis „Marija, gelbėk mus“. Toji rankų darbo knygelė, paslaptingai ištrūkusi į laisvę, pasauliui tapo kankinimų ir tremties liudininke – 1959 m. buvo išleista JAV, vėliau išversta į daugelį pasaulio kalbų. Lietuvoje ši maldaknygė pogrindyje buvo išleista 1964 m.


Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 d. Pramislavos vienkiemyje, Šėtos parapijoje. 1928 m. pradėjo studijuoti Lietuvos universitete, Teologijos-filosofijos fakultete. Jos dėstytojai – Juozas Eretas, vyskupas Mečislovas Reinys, Maironis, Stasys Šalkauskis, Vincas Mykolaitis-Putinas – buvo žinomiausi to meto mokslo žmonės: mokslininkai, kunigai, rašytojai. Adelė įsitraukė į naujai suburtą ateitininkų „Birutės“ draugiją, kurios šūkis buvo „Tikėjimas, Viltis, Meilė“, dirbo Lietuvių katalikių moterų draugijoje, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje. Sovietų okupacijos metais persikėlė į Vilnių, dirbo mokytoja gimnazijoje, amatų mokykloje. Antrojo pasaulinio karo metais organizavo pagalbą vargstantiesiems. 1946 m. kovo 6 d. apkaltinta antisovietine veikla, kartu su 10 žmonių grupe ji buvo suimta, nubausta 10 m. pataisos darbų lageryje ir 5 m. tremties. Kalėjo Komijos ASSR, Irkutsko sr., nuo 1950 m. Magadano, ypatingojo režimo lageriuose. Mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. Iki šiol nežinomos nei jos mirties aplinkybės, nei palaidojimo vieta.


1999 m. Adelė Dirsytė (po mirties) apdovanota Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu. 2000-aisiais ji buvo įrašyta į XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), kurį popiežius Jonas Paulius II iškilmingai paskelbė 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje. Dabar rengiama Adelės Dirsytės paskelbimo palaimintąja byla.


Knygos „Adelė. Slapta vaikų draugė“ autorės – sesuo Danguolė Gervytė ir dailininkė Jūratė Tamošiūnaitė-Karašauskienė, knygą išleido VšĮ „Artumos“ leidykla.

Platesnę informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus l. e. p. Istorijos skyriaus vedėja Vilma Karinauskienė tel. (8 41) 52 43 92, el. p. vilma.karinauskiene@ausrosmuziejus.lt.